subsidie

subsidie: 10 praktische tips & nuttige informatie

Definitie subsidie

Wat is een subsidie en waar komt het vandaan, of beter gezegd, wie betaalt het? Subsidie is grofweg gezegd een financiële tegemoetkoming van de overheid om een bepaald (koop)gedrag te stimuleren. De subsidie kan geschonken worden uit praktische, morele, sociale of ideële motieven. De overheid kan met het geld een bepaald gedrag stimuleren, bijvoorbeeld het beter omgaan met het milieu. In principe hoeft iemand de subsidie, tegemoetkoming of bijdrage niet terug te betalen, tenzij de subsidie of regeling bestaat uit een lening.

De overheid stelt het geld beschikbaar voor de verschillende subsidies. Of iemand voor een subsidie in aanmerking komt, hangt af van een aantal voorwaarden die gesteld worden. Voor het uitbetalen en beoordelen van de subsidies heeft de overheid verschillende instellingen, zogenaamde uitvoeringsorganen, beschikbaar. Dat is bijvoorbeeld de Belastingdienst of Agentschap.nl (voorheen SenterNovem). Maar ook de gemeente kan subsidies beoordelen en uitbetalen.

Je kunt verschillende websites raadplegen om uit te zoeken of je in aanmerking komt voor een subsidie. Meestal kom je direct bij de juiste instelling terecht.

Er zijn verschillende soorten tegemoetkomingen (subsidies). Mensen met een laag inkomen kunnen recht hebben op financiële hulp, er zijn tegemoetkomingen in de kosten van welzijn en gezondheid, er is subsidie voor duurzame aanpassingen die ten goede komen van het energieverbruik en het milieu en er zijn subsidies voor studie en school of bijscholing.

Er zijn subsidies in de vorm van een eenmalige uitkering, een maandelijkse of periodieke uitkering (toeslagen), een lening of een uitbetaling in natura.

Bij geen of laag inkomen

Bijstand

In Nederland heeft iedereen recht op een inkomen. Wanneer je (rechtmatig) in Nederland woont en je bent 18 jaar of ouder en je hebt niet genoeg inkomen om jezelf (en je gezin) in levensonderhoud te voorzien, kun je een bijstandsuitkering aanvragen. Dit is alleen mogelijk als je geen beroep kunt doen op andere uitkeringen. Heb je geen inkomen, maar wel vermogen (bijvoorbeeld een auto of eigen huis)? Dan wordt er een bepaalde grens getrokken. Komt de waarde van je auto of huis boven die grens uit, dan moet je het bedrag dat er boven komt eerst gebruiken om van te leven. Voor een eigen huis wordt een maximale waarde buiten beschouwing gelaten. Als de waarde van het huis meer is, na aftrek van de hypotheekschuld, kan de gemeente toch een bijstandsuitkering verstrekken op basis van een lening met het huis als onderpand.

Jongeren tot 27 jaar die geen inkomen hebben, zullen door de gemeente actief moeten worden benaderd voor een baan, scholing of een combinatie. Dit heeft te maken met de Wet investeren in jongeren (WIJ).

Mensen die ouder zijn dan 65 jaar en onder het minimum inkomen zitten, moeten zich niet melden bij het UWV WERKbedrijf van de gemeente, maar bij de Sociale Verzekering Bank (SVB)

Het heeft geen zin om de hoogte van het minimuminkomen of de bijstand te vermelden of de maximaal toegestane hoogte van het eigen vermogen, omdat deze jaarlijks wijzigen en persoonlijke situaties ook een bepaalde invloed hebben.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee je extra uitgaven kunt betalen die noodzakelijk zijn en die niet door andere regelingen worden vergoed. Je inkomen moet op het niveau van de bijstand liggen en je moet (rechtmatig) in Nederland wonen. Bijzondere bijstand vraag je aan bij je gemeente. De gemeente zal eerst onderzoeken of je aan alle voorwaarden voldoet. Zo ja, dan ontvang je een zogenaamde beschikking van bijzondere bijstand. De gemeente kan beslissen een bedrag te schenken, maar het kan ook in de vorm van een lening worden verstrekt.

Langdurigheidtoeslag

De langdurigheidtoeslag is een jaarlijks uitkering voor mensen die langer dan vijf jaar van een minimum inkomen moeten rondkomen. Je kunt hem aanvragen bij de gemeente van je woonplaats.

Minimavoorzieningen

De gemeenten hebben speciale regelingen voor mensen met een minimuminkomen. Je kunt recht hebben op vergoeding op de aanschaf van witgoed (één keer in de drie jaar), het abonnement van de bibliotheek en toegang tot het zwembad of sportcentra.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heb je een laag inkomen of moet je rondkomen van een minimumloon? Je komt dan waarschijnlijk in aanmerking voor een (gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. De kwijtschelding kan worden aangevraagd voor afvalstoffenheffing, rioolrechten, hondenbelasting, leges voor een woonvergunning en de onroerend zaakbelasting (woonhuiseigenaren). Kwijtschelding is niet mogelijk wanneer je spaargeld of eigen vermogen hebt.

Huurtoeslag

De huurtoeslag is beschikbaar voor mensen die een te hoge huur hebben in verhouding tot het inkomen. Er zijn verschillende voorwaarden aan verbonden. Zo wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld hoe laag en hoe hoog de huur mag zijn en de grens van de hoogte van het inkomen om voor de toeslag in aanmerking te komen. De grens van het inkomen is afhankelijk van de samenstelling van het huishouden. Met het huishouden wordt bedoeld het aantal mensen dat in de woning samen woont en de leeftijd van deze mensen.

De overheid verstrekt deze tegemoetkoming voor het betalen van de huur, om mensen met een laag inkomen toch te kunnen voorzien van een goede en betaalbare huurwoning.

Je kunt huurtoeslag aanvragen bij het Belastingkantoor in je woonplaats of via de website van de Belastingdienst. Het is eenvoudig online te regelen. Je hebt er wel een DigiD code voor nodig. De DigiD code is een elektronische handtekening. Je kunt de DigiD code ook online aanvragen. Op de website van de Belastingdienst/Toeslagen staat welke voorwaarden er zijn voor het verkrijgen van de huurtoeslag. Je kunt daar direct een proefberekening maken en uitvinden of jij er persoonlijk voor in aanmerking komt.

Je kunt op ieder moment huurtoeslag aanvragen, maar niet met terugwerkende kracht. Heb je echter uitstel gekregen voor een aangifte inkomensbelasting van het vorige jaar bijvoorbeeld, dan kun je wel een toeslag aanvragen tot de datum waarop het uitstel afloopt. Veranderingen die de hoogte van de toeslag kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld verandering in het inkomen, een scheiding, als een kind het ouderlijk huis verlaat, et cetera) kunnen ook op elk gewenst moment online worden doorgegeven.

Woonkostentoeslag

De woonkostentoeslag is een tijdelijke aanvulling op het inkomen om de huur of hypotheek te kunnen betalen. Dat kan als je in een situatie bent terechtgekomen, waardoor je inkomen plotseling erg laag is. Je kunt de woonkostentoeslag aanvragen bij de sociale dienst van je gemeente. Je hoeft geen bijstandsuitkering te hebben er hiervoor in aanmerking te komen. De gemeente hanteert een berekening die vergelijkbaar is met de berekening om in aanmerking te komen voor huurtoeslag als je woning een huurwoning geweest zou zijn.

Kinderbijslag

Kinderen kosten veel geld. De overheid springt bij in de kosten voor het opvoeden en verzorgen van kinderen. Dat gebeurt in de vorm van de kinderbijslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag.

Kinderbijslag

In de Algemene Kinderbijslag Wet (AKW) staan alle regels en bepalingen over de tegemoetkoming in de kosten voor opvoeding en verzorging van kinderen in Nederland. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) toetst de voorwaarden waaraan ouders en kinderen moeten voldoen en voert de regeling uit.

Het aanvragen van kinderbijslag is erg eenvoudig. In Nederland wordt de geboorte van een baby bij de aangifte door de gemeente doorgegeven aan de SVB. De aanvraagformulieren worden daarna automatisch naar je adres gezonden. Wie met het gezin naar Nederland komt, moet wel zelf een aanvraagformulier opvragen bij de SVB. De hoogte van de kinderbijslag hangt af van de leeftijd(en) van je kind(eren). De hoogte hangt ook af van het feit of je kind thuis woont of uitwonend is.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming in de kosten voor kinderen die wordt uitbetaald door de Belastingdienst. Voorwaarden en regels voor de tegemoetkoming staan in de Wet op het kindgebonden budget. Het is een extra tegemoetkoming voor de kosten en heeft geen invloed op de kinderbijslag. Het is een gunstige tegemoetkoming als je veel kinderen hebt, want hoe meer kinderen, hoe hoger het budget. In het budget zijn ook de tegemoetkoming in schoolkosten opgenomen.

Je kunt het kindgebonden budget aanvragen bij de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst/Toeslagen kun je een proefberekening maken of je in aanmerking komt en uitrekenen hoeveel toeslag je in dat geval kunt verwachten.

Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. De Belastingdienst keert de kinderopvangtoeslag uit. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van je toetsingsinkomen. Je kunt een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst/Toeslagen of je voor een bijdrage in aanmerking komt. Ook kun je de hoogte van de te verwachten toeslag uitrekenen.

Kinderen met beperking

Tegemoetkoming Ouders Thuiswonende Gehandicapte Kinderen (TOG-regeling)

De regeling Tegemoetkoming Ouders Thuiswonende Gehandicapte Kinderen (TOG-regeling) komt tegemoet in de extra kosten voor verzorging en aanpassingen die komen kijken als je een gehandicapt kind thuis hebt wonen. De regeling kan worden aangevraagd als het kind minimaal vier nachten per week thuis verblijft, bijna altijd een oppas of verzorging nodig heeft en minimaal 3 jaar en maximaal 17 jaar oud is. Uiteraard moet er wel sprake zijn van een lichamelijke, verstandelijke en/of geestelijke handicap. (Vanaf 18 jaar vallen de jonge gehandicapten onder de Wajong, een uitkering voor jonggehandicapten).

De aanvraag voor een TOG-regeling kun je doen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in Roermond. Via de website van de SVB kun je direct controleren of je aan alle voorwaarden voldoet. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd, krijg je de tegemoetkoming per kwartaal op je rekening gestort.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Het Persoonsgebonden Budget (PGB) is een tegemoetkoming in de kosten voor zorg in verband met ziekte, zorg, handicap of ouderdom. Om de tegemoetkoming te krijgen is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).  Voor kinderen is het meestal Bureau Jeugdzorg die een onderzoek doet naar de wenselijkheid voor een PGB. Het PGB is bedoeld voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, tijdelijk verblijf (logeeropvang) en vervoer (met medische indicatie in combinatie met begeleiding in dagdelen). Met de tegemoetkoming via het PGB kunnen mensen zelf deze zorg, hulp of begeleiding kopen. Er zijn voorwaarden aan verbonden. Je mag er alleen die zorg ermee betalen, waar de indicatie voor is gegeven. Je moet je bestedingen dan ook kunnen verantwoorden. Dit wordt gecontroleerd door het Zorgkantoor. Per 1 juli dit jaar (2010) staan alle aanvragen voor het PGB tot 1 januari 2011 op de wachtlijst. Er is teveel geld uitgegeven, de subsidiepot raakt op. Er wordt een tekort aan het einde van het jaar verwacht van ongeveer 300 miljoen euro. Met de tijdelijke stop hoopt de overheid het tekort met 100 miljoen euro te beperken.

Startende ondernemers

Startende ondernemers kunnen gebruik maken van een aantal fiscale voordelen. Laat je goed informeren door een belastingdeskundige. Het kan je heel veel geld opleveren.

Aftrekbare kosten ondernemers

Alle kosten die je maakt voor je onderneming zijn aftrekbaar van de winst die je maakt. Je moet de kosten wel kunnen staven met afschriften, aankoopbonnen en dergelijke. Een goede boekhouding is essentieel.

Afschrijvingen voor startende ondernemers

In de winst- en verliesregeling kun je de waardevermindering van alle apparatuur voor je onderneming afschrijven. Bedoeld wordt: de bedrijfsauto, meubilair, computers en dergelijke. Hoe meer waardevermindering, hoe minder belasting je betaalt.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een vrijstelling die je mag aftrekken van de gemaakte winst. Bij een winst van minder dan 13.960 euro mag je 9.4427 euro aftrekken. Het minimale bedrag wat je mag aftrekken van de winst is op dit moment (2010) 4.576 euro (bij een winst boven 59.450 euro).

Subsidie bij starten van een bedrijf vanuit een WAO-, WAZ-, of Wajong uitkering

Op grond van de Wet Re-integratie Arbeidsgehandicapten (REA) zijn er mogelijkheden voor de financiering van een bedrijf plus begeleiding voor startende ondernemers. Zo kun je met een goed ondernemingsplan in aanmerking komen voor een starterkrediet via het UWV. In het begin kan de uitkering gewoon doorlopen. In de eerste jaren zijn de aftrekposten hoog. (In het eerste jaar 12.000 euro als er meer dan 800 uur gewerkt is).

Kamer van Koophandel

Vraag bij de Kamer van Koophandel om een adviesgesprek welke mogelijkheden er in het kader van tegemoetkomingen, regelingen en subsidies voor jouw specifieke onderneming mogelijk zijn.

WSBO-subsidie

Iedere ondernemer die in Nederland onderzoek doet naar technologische vernieuwingen, kan in aanmerking komen voor een WBSO- subsidie. WSBO is de afkorting voor de wet bevordering speur- en ontwikkelingswet. Het maakt niet uit of je een eigen onderneming hebt (eenmanszaak), een midden kleinbedrijf of in welke bedrijfssector je werkt. Besteed je als zelfstandige meer dan 500 uur aan speur- en ontwikkelingswerk? Dan kom je ook voor de WSBO-subsidie in aanmerking in de vorm van een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Je kunt de subsidie zelf aanvragen, maar er zijn ook gespecialiseerde WSBO-adviseurs. Je vindt ze via het internet. Zie ook WSBOweb.nl.

Subsidies voor uitvinders

Er zijn heel veel subsidieregelingen voor uitvindingen. Het kunnen uitvindingen zijn in de meest uiteenlopende sectoren. De tuinbouw heeft er bijvoorbeeld speciale fondsen voor. Biedt jouw uitvinding interessante mogelijkheden voor een bepaalde sector? Dan kun je grote bedrijven uit die sector benaderen. Zij zouden je, bij interesse, kunnen helpen met de financiering. Er zijn speciale bureaus die je kunnen adviseren en voor je kunnen bemiddelen. Wil je weten of jouw uitvinding in aanmerking komt voor een subsidie?

Toeslag schoolkosten

Kortingsregeling schoolkosten via school

De ouderbijdrage is niet verplicht voor ouders van leerplichtige kinderen. Het geld is wel belangrijk voor de school. Er worden activiteiten en materialen mee betaald. De hoogte van de ouderbijdrage verschilt per school. Veel scholen kennen een korting- of kwijtscheldingsregeling. Voor de precieze informatie (bijvoorbeeld de voorwaarden) kun je de decaan van de school benaderen.

Kortingsregeling schoolkosten via de gemeente

Sommige gemeenten hebben een speciale vergoedingsregeling voor schoolkosten. Je kunt er bijvoorbeeld terecht voor een vergoeding van schoolkosten voor een schoolkamp of schoolspullen zoals een schooltas en dergelijke. Vraag bij er bij de Sociale Dienst van je gemeente naar.

Tegemoetkoming schoolkosten ouders

Ouders van kinderen die voor de start van het schooljaar, in het beroepsonderwijs, voortgezet algemeen volwassen onderwijs en particulier voortgezet onderwijs, jonger zijn dan 18 jaar, kunnen in aanmerking komen voor de zogenaamde Tegemoetkoming Ouders. Voorwaarde is dat het een voltijd opleiding betreft en de opleiding moet door de overheid zijn erkend. Opleidingen in het buitenland vallen niet onder deze regeling. De tegemoetkoming hoeft niet te worden terugbetaald.

Tegemoetkoming schoolkosten scholieren

De regeling Tegemoetkoming Scholieren is bedoeld voor studenten/scholieren tussen 18 en 30 jaar die een opleiding volgen in het voortgezet (speciaal) onderwijs en het voortgezet algemeen volwassen onderwijs. De regeling bestaat uit een basistoelage en eventueel een aanvullende toelage. De hoogte van de toelage hangt af van de woonsituatie van de scholier, maar het inkomen van de verzorgende ouder(s) wordt er niet bij betrokken. De aanvullende toelage hangt wel van het inkomen van de ouder(s) af.

Meer informatie over de regeling Tegemoetkoming Ouders en Tegemoetkoming Scholieren kun je vinden op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Studiefinanciering

Iedereen onder de 30 jaar die een opleiding volgt in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo), of aan de universiteit, kan gebruik maken van studiefinanciering. De studiefinanciering (voorheen de basisbeurs) is een tegemoetkoming van de overheid in de vorm van een lening om de student van een (minimum) inkomen te voorzien. Wanneer het diploma wordt behaald binnen een bepaalde tijd, wordt de lening omgezet in een gift. In dat geval hoeft de student niets terug te betalen. Naast de basisbeurs is er een aanvullende beurs en een rentedragende lening. Studenten mogen ook gebruik maken van een Studenten OV-chipkaart, Studenten in het hoger onderwijs kunnen een collegegeldkrediet aanvragen. Studiefinanciering kun je online aanvragen op de website van de IB-Groep.

Hoe lang de mogelijkheden voor studiefinanciering hetzelfde blijven is niet duidelijk. Het kabinet wil de studiefinanciering drastisch aanpakken. De kans is groot dat de studiefinanciering een heel andere vorm gaat krijgen. Lees voor meer tips en informatie de 10-tips over studiefinanciering.

Voor kopen of verbouwen

Het potje koopsubsidie is op

De overheid wilde het voor iedereen mogelijk maken een woning te komen, ook de mensen met een lager inkomen. Hiervoor werd de koopsubsidie in het leven geroepen. De subsidie was een tegemoetkoming in de hypotheeklasten. Van de subsidie zou tot 2012 gebruik kunnen worden gemaakt. Het potje is echter op en er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. Sommige gemeenten bieden een alternatief in de vorm van een Starterslening.

Starterslening van de gemeente

Sommige gemeenten (niet alle) hebben een eigen beleid ontwikkeld om het eigen woningbezit binnen de gemeente te stimuleren, zoals met de Starterslening van de Stichting Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. De Starterslening heeft de vorm van een tweede hypotheek. Het is bedoeld om het deel te financieren tussen wat je kunt betalen en wat de woning kost. Kost een woning 150.000 euro, maar is je maximale hypotheekfinanciering mogelijk tot 120.000 euro, dan kun je 30.000 euro extra lenen via de Starterslening. Het is een renteloze lening en de eerste drie jaar zijn aflossingsvrij. Voor mogelijkheden en voorwaarden kun je terecht bij de gemeente van je woonplaats.

Subsidie monumentaal pand

Wanneer je eigenaar bent of wordt van een monumentaal pand, kun je voor een aantal subsidies in aanmerking komen. Een Rijksmonument is minstens 50 jaar oud en de cultuurhistorische waarde en schoonheid zijn van nationaal belang. Het wordt door de rijksoverheid beschermd om de cultuurwaarde te behouden. Je hebt te maken met een aantal rechten en plichten. Je mag een monumentaal pand niet zomaar verbouwen, maar je komt wel in aanmerking voor financiële ondersteuning als je de woning wilt restaureren. Voor de zogenaamde rijksmonumentale woonhuizen of boerderijen zonder agrarische bestemming is er de mogelijkheid van de Restauratiefonds hypotheek met een lage rente. Voor andere rijksmonumenten (molen, kerk, en dergelijke) kun je een Brimsubsidie aanvragen als tegemoetkoming voor de kosten van de restauratie.

Een pand dat van regionaal of plaatselijk belang is voor de gemeenschap, staat geregistreerd op de gemeentelijke monumentenlijst. Voor de restauratie kun je een beroep doen op de Cultuurfondshypotheek met daarbij een lage rente.

Voor woningverbetering

Energiebesparende maatregelen worden door de overheid beloond met subsidies. Meestal wordt er gedurende een bepaalde periode een potje voor beschikbaar gesteld. Wanneer het potje op is, houdt de regeling op te bestaan. De regelingen die hier onder staan, kunnen dus alweer afgelopen zijn.

Belastingvoordeel isolatie

Om vakmensen aan het werk te houden en de woningmarkt te simuleren heeft de overheid besloten het belastingtarief (het btw-tarief) voor de uitvoering van werkzaamheden voor isolatie van 19 procent naar 6 procent te verlagen. Het geldt dus alleen voor advisering en uitvoering. De materialen kunnen ook voor een lager percentage aangeboden worden, wanneer deze minder zijn dan de helft van het arbeidsloon. De regeling is bedoeld voor vloer-, dak- en spouwmuurisolatie. Voorwaarde is dat de woning ouder is dan twee jaar.

Subsidie dubbel glas

Voor HR ++ glas kun je een subsidie aanvragen ter hoogte van 35 euro per vierkante meter met een maximum van 1100 euro per woning. Meer informatie over de voorwaarden, mogelijkheden en voorwaarden zijn te vinden op de website van Meer Met Minder.

Gemeentelijke subsidies

Veel gemeenten geven aanvullende subsidies op energiebesparende woningverbeteringen. De mogelijkheden en voorwaarden verschillen per gemeente. Ben je van plan je huis te verbouwen, waarbij je duurzame en/of energiebesparende aanpassingen gaat doen? Informeer dan eens bij de gemeente van je woonplaats naar de faciliteiten. De energiesubsidiewijzer van de website van Meer Met Minder geeft ook direct veel informatie over de mogelijkheden voor subsidie in jouw woonplaats.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een tegemoetkoming voor de kosten van de verplichte zorgverzekering. Je kunt hem aanvragen bij de Belastingdienst. Met de zorgtoeslag kun je een gedeelte van de premie voor de zorgverzekering betalen. Er gelden een aantal voorwaarden voor. Je moet 18 jaar of ouder zijn om in aanmerking te komen voor de zorgtoeslag, daarbij moet je Nederlander zijn of rechtmatig in Nederland verblijven. Dit geldt ook voor je toeslagpartner. Niet iedereen krijgt zorgtoeslag. Je inkomen moet onder een bepaalde grens komen. Die inkomensgrens hangt af van je situatie en de hoogte van de grens wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Ook wanneer je in het buitenland woont of verblijft, maar inkomen krijgt uit Nederland is er een kans om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag. Lees alle informatie over het verkrijgen van zorgtoeslag op de website van de Belastingdienst/Toeslagen. Je kunt er een proefberekening maken of je er recht op hebt en zo ja, hoeveel tegemoetkoming je kunt verwachten. De aanvraag kun je ook direct online regelen.

Buitengewone uitgaven

Mensen die veel kosten maken in verband met ziekte, kunnen hiervoor een tegemoetkoming krijgen via de belasting. Je kunt een gedeelte van de gemaakte kosten terugvragen met het formulier Voorlopige Belastingteruggaaf. Kosten die niet worden vergoed door andere instanties of regelingen komen in aanmerking. Niet alle kosten worden vergoed, laat je daarover goed informeren bij de Belastingdienst. Voor het aftrekken van de kosten moet je rekening houden met een drempel. De hoogte van de drempel is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Arbeidsongeschikten en 65-plussers komen in aanmerking voor de arbeidsongeschiktenaftrek of ouderenaftrek. Voor meer informatie kun je bellen met de Belastingtelefoon (0800-0543).

Tips & Reacties

Deel je eigen tip over subsidie

En maak kans op een cadeaubon ter waarde van € 25!